Kursplan för

Transmissioner
Transmissions

MMEF05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: M3, MD3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger insikt i hur mekaniska transmissionselement analyseras med hjälp av samband för, och mellan, de ingående delarna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Band-, skiv- och trumbromsar. Skruvförband. Kopplingar. Analys av kuggväxlar, skruvväxlar, remväxlar och planetväxlar.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Två obligatoriska konstruktions-/beräkningsuppgifter. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska konstruktionsuppgifterna är godkända. Dessa kan godkännas endast under den övningstid som schemalagts för dessa specifika uppgifter. Skriftlig tentamen. För betyg 3, 4 och 5 krävs 40, 60 resp. 80% rätt på tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMEA30 Mekanik alternativt FMEA01 Mekanik-Statik och partikeldynamik plus FMEA25 Mekanik-Dynamik, och FHL013 Hållfasthetslära.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MME035

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ.lektor Lars Vedmar, Lars.Vedmar@mel.lth.se
Kursansvarig: Univ.lektor Anette Andersson, Anette.Andersson@mel.lth.se
Hemsida: http://www.mel.lth.se/Kurser/TransmissionerAK/TransAK.html