Kursplan för

Företagsförlagd praktik
Working Environment, Trainee Course

MAMF25, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Valfri för: IBYA3, IBYV3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Avsikten är att knyta utbildningen närmare praktiskt tillämpade ingenjörstekniska moment för att därigenom få på arbetsmarknaden mer direkt operativt användbara högskoleingenjörer.

Kursen syftar vidare till:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Företagsförlagd pratik

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs deltagande under kursintroduktion, minst fyra veckors heltids praktikarbete,deltagande i rapportseminarium, muntlig presentation och opponering vid avslutande seminarium samt godkänd skriftlig rapport.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MAM670

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Stefan Olander, stefan.olander@construction.lth.se
Kursadministratör: Christina Glans, christina.glans@construction.lth.se
Hemsida: http://www.caad.lth.se/
Övrig information: Kursen ges under vårterminen i åk 3 (LP3. Studenten ordnar själv praktikplats. Praktikplats och handledare på arbetsplatsen ska godkännas i förväg av examinator.