Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
FÖRETAGSFÖRLAGD PRAKTIKMAM670
Working Environment, Trainee Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: IBYA3, IBYI3, IBYV3. Kursansvarig: Univ.adj. Anders Robertson, anders.robertson@hbg.lth.se, Ergonomi och aerosolteknologi. Förkunskapskrav: Minst 80 hp inom programmet. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs aktivt deltagande under kursintroduktion, fyra veckors heltid praktikarbete, regelbunden kommunikation med handledaren, muntlig presentation vid ett avslutande seminarium samt godkänd skriftlig rapport. Övrigt: Kursen kan antingen genomföras sommartid (ej mellan åk 1 och 2) eller på våren i årskurs 3. Kursintroduktioner sker två gånger per år. Studenten ordnar själv praktikplats. Praktikplats och handledare på arbetsplatsen ska godkänns i förväg av examinator. Hemsida: http://www.caad.lth.se.

Syfte
Avsikten är att knyta utbildningen närmare praktiskt tillämpade ingenjörstekniska moment för att därigenom få på arbetsmarknaden mer direkt operativt användbara högskoleingenjörer. Kursen syftar vidare till:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna beskriva och analysera ingenjörens olika yrkesroller

få förståelse för olika yrkeskategorier inom byggprocessen och hur dessa samverkar

få insikt i teoretiska kunskapers tillämpbarhet inom byggsektorn

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

få insikt i de krav som ställs på yrkesverksamma ingenjörer inom byggsektorn

få insikt i hur samverkan sker mellan olika kunskapsområden inom byggsektorn

få insikt i hur teoretiska kunskaper omsätts i praktiskt ingenjörsarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

aktivt delta i förekommande arbete på byggrelaterad arbetsplats och samverka med övriga verksamma aktörer.