Kursplan för

Separationsprocesser
Separation Processes, Basic Course

KETF10, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-04-12

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: B2, K2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Val av separationsmetod och design av separationsprocesser är av avgörande roll för såväl produktkvalitet, energiförbrukning, ekonomi och miljöbelastning i många industrier.

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om de fysikalisk-kemiska grunderna för olika separationsmetoder samt tillämpa dessa för val och design av några industriella separationsprocesser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

för en given blandning av ämnen kunna bedöma vilka separationsmetoder som är rimliga utifrån tillgängliga fysikalisk-kemiska data för dessa ämnen

för några olika separationsprocesser kunna förklara hur olika parametrar påverkar kapacitet och separationsgrad samt för termiska separationsprocesser även hur energieffektiviteten påverkas

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna kombinera material- och energibalanser med jämviktsdata för design av några olika separationsprocesser omfattande: utrustningens storlek, kapacitet, separationsgrad och energieffektivitet.

kunna redovisa lösningen av ett separationsproblem skriftligt och muntligt

Kursinnehåll

Följande frågeställningar tas upp i kursen:

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen sker genom skriftlig tentamen, projektuppgifter, laborationer, samt muntlig presentation.

Delmoment
Kod: 0109. Benämning: Lab/projekt.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i laborationer. Muntlig och skriftlig redovisning. Delmomentet omfattar: Laborationer och projektuppgifter
Kod: 0209. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig examination Delmomentet omfattar: Hela kursen

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KETF01 Transportprocesser.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KAT030, KAT031

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Mattias Alveteg, Mattias.Alveteg@chemeng.lth.se
Hemsida: http://liveatlund.lu.se