Kursplan för

Allmän, oorganisk och organisk kemi
General, Inorganic and Organic Chemistry

KOKA30, 12 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2016-04-12

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: N1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Allmän och oorganisk kemi

Att ge grundläggande förståelse för och kunskap om kemiska processer och förlopp. Grundläggande förståelse för oorganiska föreningars struktur och reaktivitet samt kunskap om det kemiska formelspråket och viktiga kemiska begrepp på såväl svenska som engelska.

Organisk kemi

Kursen skall ge grunder i organisk kemi och biomolekylers struktur för utbildning i teknisk nanovetenskap.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Allmän och oorganisk kemi

Organisk kemi

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Allmän och oorganisk kemi

 

Organisk kemi

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Allmän och oorganisk kemi

Med anknytning till verklighetsnära tillämpningar inom bl a nanoteknik belyses och förklaras fundamentala kemiska processer.

Kursen behandlar följande moment:

Praktisk problemlösning inom ovanstående områden spelar en stor roll för att uppnå lärandemålen. Kurslitteraturen ger de studerande färdighet i naturvetenskaplig och kemisk vokabulär och fackterminologi på engelska.

Organisk kemi

Organiska molekylers struktur och reaktivitet med tonvikt på förståelse av de viktigaste egenskaperna såsom löslighet, syra-basegenskaper och reaktivitet. Några grundläggande reaktionsmekanismer inklusive sådana med relevans för biokemiska processer och framställning av polymerer. Enkla experimentella metoder och säkerhetsbedömningar vid laborativt arbete.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftliga tentamina, laborationer och rapporter. Tentamensresultat ger slutbetyg.

Delmoment
Kod: 0116. Benämning: Allmän och oorganisk kemi.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftligt prov.
Kod: 0216. Benämning: Laboration.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro, godkänd skriftlig rapport.
Kod: 0316. Benämning: Organisk kemi.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftligt prov.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TEK285, KOKA01, KOKA05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Ola Wendt, ola.wendt@organic.lu.se
Kursansvarig: Daniel Strand, daniel.strand@chem.lu.se
Hemsida: http://www.kilu.lu.se/utbildning/kurser/koka01
Övrig information: Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med TEK285.