Kursplan för

Organisk kemi
Organic Chemistry

KOKA05, 5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-14

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: N1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall ge grunder i organisk kemi och biomolekylers struktur för utbildning i teknisk nanovetenskap.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Organiska molekylers struktur och reaktivitet med tonvikt på förståelse av de viktigaste egenskaperna såsom löslighet, syra-basegenskaper och reaktivitet. Några grundläggande reaktionsmekanismer inklusive sådana med relevans för biokemiska processer och framställning av polymerer. Enkla experimentella metoder och säkerhetsbedömningar vid laborativt arbete.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig examination, laborationer och skriftlig rapport.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Organisk kemi.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftligt prov.
Kod: 0214. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Laboration ett kräver också godkänd skriftlig rapport. Delmomentet omfattar: Två obligatoriska laborationer

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KOKA01 Allmän och oorganisk kemi.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KOKA15, TEK285

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Dr Daniel Strand, daniel.strand@organic.lu.se
Hemsida: http://www.organic.lu.se/People/daniel%20strand/strandgroup/teaching.html