Kursplan för

Designmetodik
Design Methodology

IDEA75, 5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: MD3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att ge en orientering om designprocessens struktur samt introducera grunderna i utvalda metoder som används av yrkesverksamma industridesigner för att driva ett designprojekt framåt dvs. olika metoder som används i designprocessens olika steg från problem till designlösning. Detta för att ge insikter om industridesignerns sätt att kommunicera i sin arbetsprocess. Utöver föreläsningar om designprocessens struktur och relevanta metoder för att praktiskt genomföra ett designprojekt, bygger kursen på att studenten under handledning genomför övningar i syfte att praktiskt tillgodogöra sig kunskap om metoderna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- Visa förståelse för användandet av de metoder som tas upp i kursen i förhållande till genomförandet av ett designprojekt.
- Visa förståelse för designprocessens struktur och komplexitet genom praktisk erfarenhet.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- inom given tidsram visa förmåga att tillämpa (individuellt/ i grupp) sina nya kunskaper genom att med hjälp av vägledning driva ett designprojekt från problem till koncept idé.
- visat förmågan att med hjälp av vägledning beskriva det utförda designprojektet i en skriftlig dokumentation där både den egna designprocessen och det slutliga designkonceptet presenteras.
- visa förmåga att i seminarieform muntligt presentera det utförda designprojektet inför övriga kursdeltagare där projektets resultat, det slutliga designkonceptet presenteras med stöd av en visuell/grafisk presentation.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

- visa förmåga att reflektera över användandet av metoder i designprocessen samt kritiskt analysera det egna arbetet.

- återspegla det kulturella uppdraget, designers etiska ansvar och en hållbar samhällsutveckling.

Kursinnehåll

Kursen inleds med en introduktionsföreläsning, som syftar till att ge en överblick av metoder som används för att analysera och strukturera arbetet i en designprocess. Det teoretiska och metodologiska synsättet tillämpas i flera praktiska övningar under kursens gång. För att ge studenterna redskap att själva kunna påbörja en designprocess kommer de genom föreläsning och övning introduceras i olika sätt att planera, strukturera och genomföra ett designuppdrag samt metoder för problemlösning. Tidigare förvärvade färdigheter, så som skissteknik, datorstödd bildframställning, presentationsteknik och modellframtagning kommer att införlivas i kursen, jämsides med marknadsföringsaspekter, brukarkunskap, målgruppsdefiniering och övning av kommunikations- och presentationsfärdigheter.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Bedömningen baseras på projektdokumentation och muntlig presentation (individuellt/grupp). Vid behov kan en skriven självutvärdering på projektet bli aktuell.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IDEA40

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Claus-Christian Eckhardt, Claus.Eckhardt@design.lth.se
Kursansvarig: Universitetslektor Elin Olander, Elin.Olander@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se
Övrig information: Utöver föreläsningar i teori bygger kursen på att studenten under handledning genomför övningar i syfte att tillgodogöra sig kunskap om metoderna. Övningarna avslutas med muntlig redovisning, analys och kritik, - individuellt eller i grupp. Slutprojektet redovisas både muntligt och skriftligt.