Kursplan för

Designmetodik
Design Methodology

IDEA40, 9 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2013-04-17

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge en överblick över designprocessens struktur och en introduktion till de viktigaste principerna för designmetodologin. Vidare tillämpas tidigare och nyvunna kunskaper och färdigheter på ett designprojekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• Känna till designprocessens struktur och ett antal designmetoder.

• Ha fått förståelse för olika designmetoders möjligheter och begränsningar i förhållande till designprocessen och tillämpningen av denna i ett designprojekt.

• Med viss handledning och med stöd av en specifik brief, designprocessen och tidigare förvärvad kunskap kunna tillämpa relevanta designmetoder i ett projekt och utveckla en produkt.

• Inom en given tidsram dokumentera och presentera processen och resultatet.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• Förstå designprocessens komplexitet och hur den förhåller sig till olika designmetoder.

• Inom en given tidsram och med viss handledning kunna strukturera, genomföra, dokumentera och presentera ett individuellt designprojekt genom att tillämpa en designprocess med relevanta metoder.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• Kritiskt reflektera över och analysera sin egen process.

Kursinnehåll

Kursen börjar med en inledande föreläsning om designmetodologi, som syftar till att ge en överblick över de metoder som används för att analysera och strukturera designprocessen. Olika metoder behandlas för att göra det möjligt för studenten att utföra ett designprojekt. Teoretiska och praktiska aspekter tillämpas på och åtföljs av övningar, varvid nya designmetoder och kreativa tekniker används för att utveckla ett designförslag. Tidigare förvärvade färdigheter, som skissning, datorstödd bildbehandling och modellframställning, integreras i kursen tillsammans med marknadsrelaterade aspekter etc.

Förutom på teoretiska föreläsningar bygger kursen på handledda övningar som syftar till ökad kunskap om designmetoder. Övningarna kompletteras med muntliga presentationer, analys, syntes och kritik individuellt eller i grupp. Slutligen presenteras designprojektet muntligt såväl som i en skriftlig rapport vars utformning bestäms av den kursansvariga.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: 80 % närvaro krävs. Bedömningen grundar sig på individuellt eller gruppvis fullgjorda inlämningsuppgifter samt en muntlig presentation; vid behov en skriftlig självvärdering av projektet.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IDE062, IDEA75

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Claus-Christian Eckhardt, Claus.Eckhardt@design.lth.se
Hemsida: http://www.ide.lth.se
Övrig information: Utöver föreläsningar i teori bygger kursen på att studenten under handledning genomför övningar i syfte att tillgodogöra sig kunskap om metoderna. Övningarna avslutas med muntlig redovisning, analys och kritik, - individuellt eller i grupp. Slutprojektet redovisas både muntligt och skriftligt.