Kursplan för

Mekanik - Statik och partikeldynamik
Engineering Mechanics - Statics and Particle Dynamics

FMEA05, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: F1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Statik: Krafter, moment och kraftsystem i två och tre dimensioner. Likvärdiga kraftsystem. Friläggning och jämvikt. Virtuella arbetets princip. Tillämpningar av jämviktsekvationerna på materiella kroppar och delkroppar. Punktkrafter, fördelade krafter, yttre och inre krafter. Masscentrum och tyngdpunkt. Friktion. Tillämpningar så som exempelvis fackverk och ramar, balkar och hydrostatik. 

Dynamik: Newtons lagar. Tröghetssystem. Kinematik och kinetik för partiklar i rät- och kroklinjig rörelse. Cartesiska, naturliga och polära koordinater. Arbete och energi. Rörelsemängd och rörelsemängdsmoment. Impuls och impulsmoment. Stöt. Tröghetsmoment. Roterande koordinatsystem.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen som föregås av frivillig dugga. Duggaresultatet kan tillgodoräknas vid ordinarie tentamen under innevarande år. Betygsskala TH på den skriftliga tentamen. Projekt: Obligatorisk inledande laboration som inkluderar förberedelseuppgifter. Följs av en fördjupningsuppgift som utförs i grupper om två där gruppen arbetar självständigt med möjlighet till support i samband med schemalagda datorövningar. Fördjupningsuppgiften redovisas i en skriftlig rapport i form av en artikeltext och det är obligatoriskt att delta i diskussion kring rapporten. För godkänt betyg på kursen krävs godkänt resultat på skriftlig tentamen, samt godkänd projektdel. Projektdelen examineras endast under aktuell innevarande schemalagd läsperiod.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMA420 Linjär algebra och FMAA01/FMAA05 Endimensionell analys.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMEA30

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Kristina Nilsson, kristina.nilsson@mek.lth.se
Hemsida: http://www.mek.lth.se