Kursplan för

Finita elementmetoden
Finite Element Method

FHL064, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2016-04-04

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: M3
Valfri för: BME4-br, E4, MD4, N4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge verktyg för lösning av problem inom fysiken som beskrivs av partiella differentialekvationer. Studenten skall ges en fysikalisk insikt och kunna använda denna för att matematiskt formulera fysikaliska problem. Kursens fokus är riktat mot en teoretisk förståelse av finita elementmetoden. Projektet som ingår i kursen skall ge studenten förståelse för hur finita elementmetoden implementeras.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examination sker genom ordinarie tentamen samt projektuppgift. För slutbetyg krävs godkänt i båda momenten. Projektet bedöms med underkänt eller godkänt. Tentamen bedöms med underkänt eller godkänt med 30-60 poäng. Betyg på kursen ges med underkänt, 3, 4 eller 5. Vid betygssättning delas slutpoängen med 10 och bedöms därefter enligt en skala där mindre än 3,0 ger betyg underkänt. 3,0 - 3,9 ger betyg 3. 4,0 - 4,9 ger betyg 4. 5,0 och uppåt ger betyg 5.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen som bedöms med underkänt eller godkänt med 30-60 poäng.
Kod: 0212. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftligt projekt som bedöms med underkänt eller godkänt. Projektet kan endast göras under kursens gång och vid ev underkänt ges studenten möjlighet till komplettering.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande matematik och hållfasthetslära.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETE110, FHLF01, VSM040, VSMN25, VSMN30

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ralf Denzer, ralf.denzer@solid.lth.se
Hemsida: http://www.solid.lth.se