Kursplan för

Artificiella neuronnätverk
Artificial Neural Networks

EXTP80, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd B
Beslutsdatum: 2016-03-29

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenten kunskap om artificiella neuronnätverk, både teoretiska kunskaper och hur man praktiskt använder dem för problem inom mönsterigenkänning, funktionsanpassning och optimering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkänd tentamen samt godkända datorövningsrapporter samt deltagande i alla obligatoriska moment.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mattias Ohlsson, mattias@thep.lu.se
Hemsida: http://cbbp.thep.lu.se/~mattias/teaching/fytn06/