Kursplan för

GIT-projekt med Pythonprogrammering
GIT Project with Python Programming

EXTP40, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Valfri för: L5-gi
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att befästa och utveckla studentens kunskaper i form en kombination av ett, för studenten nytt men inom GIT vanligt programmeringsspråk, och ett praktiskt projekt. Projektet innehåller ett flertal av de typiska momenten i ett GIT-projekt: modellering, identifiering, analys, syntes och datorimplementering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Användning av och kunskap om programmeringsspråk vilka används inom utveckling av, och kommunikation med, dagens GIS-program och applikationsmiljöer inom GIT är av stor betydelse för studenter vilka vill specialisera sig mot dessa inriktningar.

I projekt ingår regelmässigt att söka och inhämta speciell kunskap för dess genomförande. I denna projektkurs görs detta genom deltagande i och genomförande av programmeringslaborationer i en distanskurs för Python-programmering i GIS. Denna innehåller såväl föreläsningar som andra distansresurser för inlärning. Parallellt löper projektet som utgörs av någon GIT-relaterad applikation. Här sker undervisning i form av ett antal projektmöten med diskussion och handledning.

Projektredovisningen sker både muntligt och skriftligt under varierande former.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: GISN24

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Lars Harrie, lars.harrie@nateko.lu.se
Kursadministratör: Karin Larsson, karin.larsson@nateko.lu.se
Hemsida: http://www.nateko.lu.se/extp40