Kursplan för

Fjärranalys, digitala metoder
Remote Sensing, Digital Methods

EXTN15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2013/14
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2013-04-19

Allmänna uppgifter

Valfri för: L4-gi, Pi4, Pi4-mrk
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att förmedla fördjupad kunskap och färdigheter inom digital satellitbaserad fjärranalys för studier av jordens miljö och människans påverkan på den.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Deltagande i laborationer, fältövningar, seminarier, gruppövningar och projektarbeten och därmed integrerad annan undervisning är obligatoriskt. Examination sker skriftligt i form av tentamen vid kursens slut samt genom utvärdering av inlämnade arbeten.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FMS032/FMS012 Matematisk statistik, allmän kurs.
Begränsat antal platser: 20
Urvalskriterier: Antal högskolepoäng på masternivå/specialisering inom civilingenjörsprogram vid LTH.
Kursen överlappar följande kurser: NGEN09, NGEN08

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Lars Eklundh, Lars.Eklundh@nateko.lu.se
Hemsida: http://www.nateko.lu.se/extn15