Kursplan för

Geografisk informationsteknik - fortsättningskurs
Geographic Information Technology - Advanced Course

EXTG35, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Katastrofriskhantering och klimatanpassning.
Alternativobligatorisk för: MKAT2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom rumslig analys och geografisk informationsbehandling.

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller ett antal moment som bygger på avancerad användning av existerande program för databasuppbyggnad, analys och presentation av geografisk information. Studenten tränar förmågan att strukturera och lösa komplexa problem. Ett moment av egen programmering ingår som träning i logisk problemlösning och som förberedelse för högre studier och arbetslivet. Ett projektarbete avslutar kursen för att ge träning i självständigt arbete med GIS. Tillämpningsexempel väljs inom aktuella naturgeografiska problemområden.

Kursens genomförande
Undervisningen utgörs av föreläsningar, laborationer, fältövningar, seminarier, gruppövningar och projektarbeten. Deltagande i laborationer, fältövningar, seminarier, gruppövningar och projektarbeten och därmed integrerad annan undervisning är obligatoriskt.

Kursens examination

Betygsskala: UV
Prestationsbedömning: Examineringen utgörs av en skriftlig tentamen vid kursens slut samt av betygsättning av muntliga och skriftliga rapporter på övningar och projektarbeten under kursens gång. För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare tentamenstillfälle i nära anslutning härtill.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Urvalskriterier: Kursen ges av Naturvetenskapliga fakulteten. Studenter från MKAT Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning är garanterade 3 platser på kursen. Urval sker genom rangordning av antal avklarade högskolepoäng inom Masterprogrammet i katastrofriskhantering och klimatanpassning. Vid likvärdiga meriter sker urval genom lottning.
Kursen överlappar följande kurser: GISA22, NGEA12, EXTG25

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Karin Larsson, karin.larsson@nateko.lu.se
Kursansvarig: David Tenenbaum, david.tenenbaum@nateko.lu.se
Hemsida: http://www.nateko.lu.se/education/courses-basic/geographical-information-systems-advanced-0
Övrig information: Tentamenstid meddelas av kursläraren.