Kursplan för

Geografisk informationsteknik - avancerad kurs
Geographic Information Technology - Advanced Course

EXTG25, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Katastrofriskhantering och klimatanpassning.
Alternativobligatorisk för: MKAT2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom rumslig analys och geografisk informationsbehandling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller ett antal moment som bygger på avancerad användning av existerande program för databasuppbyggnad, analys och presentation av geografisk i nformation. Studenten tränar förmågan att strukturera och lösa komplexa problem.

Kursen består av följande moment:


Kursens genomförande
Kursen är nätdistribuerad och ges via Internet. Den är flexibelt utformad vilket möjliggör för studenten att genomföra kursen på hel-, halv-, eller kvartstid.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Examination sker genom godkännande av inlämningsuppgifter under kursens gång.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: NGEA12, GISA22, EXTG35

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Karin Larsson, karin.larsson@nateko.lu.se
Kursansvarig: Jonathan Seaquist, jonathan.seaquist@nateko.lu.se
Hemsida: http://www.nateko.lu.se/education/courses-basic/geographical-information-systems-advanced
Övrig information: Kursen ges för studenter inom Masterprogrammet i katastrofriskhantering och klimatanpassning.