Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
FINANSIELL EKONOMIMIO140
Financial Management

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: I3, INEK4. Valfri för: M4, RH4, W4. Kursansvarig: Peter Berling, Peter.Berling@iml.lth.se, Produktionsekonomi. Förkunskapskrav: MIO040 Industriell ekonomi FK. Prestationsbedömning: Examinationen består av en skriftlig tentamen efter avslutad kurs bestående av 8-10 uppgifter. För att bli godkänd på kursen krävs totalt 50% av poängsumman på tentamen samt godkända laborationer. De 3 laborationerna har obligatorisk närvaro vid genomförandet och därefter skall en rapport lämnas in för bedömning. I gränsfall för godkänt kan studenten korrigera sin laborationsrapport och lämna in för förnyad bedömning. Laborationsrapporter kan endast lämnas in i samband med kursens genomförande och vid de båda omtentamenstillfällena. Hemsida: http://www.iml.lth.se/pm/Education.

Syfte
Kursens syfte är att ge en allmän introduktion till ämnet finansiell ekonomi dels från ett företagsperspektiv genom att studera företagens finansiering med hjälp av finansiella tillgångar och dels från ett marknadsperspektiv genom att skapa förståelse för de finansiella marknadernas funktion samt prisbestämning och riskhantering av finansiella tillgångar.

Kursen ger två perspektiv på finansiering, både från finansiärens sida och från låntagarens. Kursen har dessutom en delad struktur när det gäller valet av finansiella instrument, den fokuserar dels på värdering av riskfyllda tillgångar och dels på värdering av räntebärande tillgångar.

Konkreta mål är att ge studenterna:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha kunskap om och förståelse för:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

efter genomgången kurs inkluderande föreläsningar, övningar och laborationer kunna utföra följande:

Studenten förväntas kunna använda etablerade facktermer och på ett tydligt sätt kommunicera problemformulering, lösning och tolkning av kvantitativa modeller. Efter genomgången kurs ska studenten självständigt kunna tillgodogöra sig litteratur på området och ytterligare kunna förkovra sig vid behov.

Innehåll
Kursen består av två delar och 8 segment:

1. värdering av riskfyllda tillgångar

a. risk, avkastning och portföljvalsteori

b. kapitalbudgetering

c. effektiva marknader

d. utdelning, kapitalstruktur samt optioner

2. värdesättning av räntebärande tillgångar

a. prissättning och räntebildning

b. riskhantering och riskbegrepp

c. globala marknader och valutamarknaden

d. olika instrument

Litteratur
Berk, J. & DeMarzo, P.: Corporate Finance plus MyFinanceLab. Pearson Addison Wesley, Boston 2007. Föreläsningsanteckningar, övningar med svar på kursens hemsida.