Kursplan för

Dator- och telekommunikation
Computer and Telecommunication

ETS601, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2016-04-05

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IDA2, IEA2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om de dator- och telekommunikationssystem, som används idag och orientering om system som är under utveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Krav för betyg 3 är godkända laborationer, godkända inlämningsuppgifter och godkänd tentamen. Högre betyg avgörs via den skriftliga tentamen.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Dator- och telekommunikation.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Tentamen
Kod: 0213. Benämning: Laborationer och inlämningsuppgift.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laobrationer och godkänd inlämningsuppgift

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ETS302 Datorkommunikation.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETS610, ETS630

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Johan M Karlsson, johan_m.karlsson@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/ets601