Kursplan för

Modern elektronik
Modern Electronics

ETIN70, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2016-04-05

Allmänna uppgifter

Valfri för: D4-dpd, F4, F4-hn, MSOC1, N4-hn
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper i komponentfysik och i analog elektronik. Speciellt syftar kursen till att öppna för studenter med varierande förkunskaper att läsa fortsättningskurser inom området tex Analog IC, Höghastighetskomponenter eller Nanoelektronik. Det centrala temat är MOS transistorn vilken är helt dominerande i kommersiella applikationer. Kursen behandlar funktionen för ett MOS struktur, dess transistor arkitektur samt visar hur transistorn integreras i enkla förstärkarsteg. De frekvensberoende egenskaperna behandlas i detalj. Exempel kommer att hämtas från aktuell forskning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

För godkänd kurs skall studenten
• kunna förklara hur en MOS transistor opererar
• kunna beskriva arkitekturen av en MOS transistor
• känna till aktiva och passiva komponenters frekvensegenskaper

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

För godkänd kurs skall studenten
• kunna identifiera termerna i en hybrid-pi modell
• kunna använda en småsignalmodell för kretskonstruktion
• kunna designa en förstärkare baserad på negativ återkoppling
• kunna analysera transistorer och kretsar i frekvensplanet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

För godkänd kurs skall studenten
• förstå varför olika transistorteknologier används för olika applikationer

Kursinnehåll

Halvledare, laddningsbärare och transport. Pn-övergång. Bipolära transistorn i stor- och småsignalsmodeller. MOS transistorn i stor- och småsignalsmodeller. Enstegsförstärkare, återkopplade förstärkare samt OP-förstärkare. Grundläggande brusegenskaper och biasering. Frekvenssvar och bandbredd. Stabilitet och differentiella ingångar.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig examen Godkända laborationer

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FFFF01, Elektroniska material eller FFFF05 Fasta tillståndets fysik
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETI290

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Lars-Erik Wernersson, lars-erik.wernersson@eit.lth.se
Kursansvarig: Johannes Svensson, johannes.svensson@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etin70
Övrig information: Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.