Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
AVANCERAD ANALOG DESIGNETI290
Advanced Analogue Design

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: E3, E3dpd, F4, F4hn, MSOC1, N4hn. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Bertil Larsson, bertil.larsson@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förkunskapskrav: ESS020 eller ESSF01 Analog Elektronik. Kan ställas in: Vid mindre än 5 anmälda. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen, inlämningsuppgifter och laborationer. Betyget sätts efter resultatet på tentamen. Två ordinarie omtentamina ges men laborationer ges endast en gång per år. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eti290.

Syfte
Kursen är en fortsättning på analog elektronik och ger en fördjupning i konstruktion av negativt återkopplade förstärkare. Förstärkare är hjärtat i analoga system, därför är teorin tillämpbar även för andra analoga system. Kursen ger en komplett designmetodik för förstärkare. Flera aspekter tas upp tex brus och frekvenskompenseringsmetoder. Kursen goda grunder för fortsatta studier i analog- och radiospåren samt grunder i reglerteori.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens huvudmål är att lära ut syntes av högpresterande negativt återkopplade förstärkare med hjälp av strukturerad konstruktionsmetodik. Kursen behandlar brus, distorsion, bandbredd och biasering.

Brus:
Behandlar brusets ursprung, beräkning av ingångsbrus och optimering av brusprestanda.

Distorsion:
Hur distorsion uppkommer och distorsionsgodhetstal; Distorsionen beskrivs med hjälp av potensserier och klippning; Optimering av strömbudget och inverkan av lokal återkoppling.

Bandbredd:
Estimering av maximal bandbredd; Phantom-zero och pole-split studeras som avancerade metoder för frekvenskompensering.

Bias;
Biasering av flerstegsförstärkare; Realisering av biaskällor samt global biasåterkoppling.

Litteratur
Kompendium: Lecture notes 2011 Kompendium: Exercises, Laboratory manual 2011.
Gray, Hurst, Lewis, Meyer: Analysis and Design of Analog Integrated Circuits. Wiley ISBN: 978-0-470-39877-7 eller
Verhoeven C et.al.: Structured Electronic Design. Kleuver 2003. ISBN 1-4020-7590-1