Kursplan för kalenderåret 2006
MATEMATIK, ENDIMENSIONELL ANALYSFMA410
Calculus in One Variable

Antal poäng: 8. Betygskala: TH. Obligatorisk för: B1, C1, D1, E1, F1, I1, K1, L1, M1, MD1, N1, Pi1, V1, W1. Kursansvarig: Studierektor, Lars_Christer.Boiers@math.lth.se, Matematik. Prestationsbedömning: Skriftliga tentamina på varje delkurs, omfattande teori och problem. Delproven betygsättes i en skala från 3.0 till 6.0 i steg om 0.1. Som slutbetyg erhålles heltalsdelen av medelvärdet av betygen på delproven (dock högst 5). Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Mål
Kunskapsmål
Efter genomgången kurs skall studenten:

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs skall studenten

Attitydmål
Efter genomgången kurs skall studenten

Innehåll
Del 1
Funktionsbegreppet. De elementära funktionernas egenskaper: kurvor, formler, elementära gränsvärden. Talföljder: rekursion och induktion. Gränsvärden med tillämpningar: asymptoter, talet e, serier. Kontinuerliga funktioner. Derivator: definition och egenskaper, tillämpningar. Derivation av de elementära funktionerna. Egenskaper hos deriverbara funktioner: medelvärdessatsen med tillämpningar. Kurvritning. Lokala extremvärden. Optimering. Komplexa tal och polynom.

Del 2
Begreppet primitiv funktion. Enkla integrationsmetoder: partiell integration och variabelsubstitution. Partialbråksuppdelning. Definition av integral. Integrationsmetoder. Riemannsummor. Geometriska och andra tillämpningar av integraler. Generaliserade integraler. Differentialekvationer av första ordningen: linjära och med separabla variabler. Linjära differentialekvationer. Lösning av homogena ekvationer. Lösning av vissa inhomogena ekvationer. Tillämpningar. Taylors och Maclaurins formler. Utveckling av de elementära funktionerna. Resttermens betydelse. Tillämpningar av Maclaurinutvecklingar.

Litteratur
Persson, A. och Böiers, L-C.: Analys i en variabel, kapitel 0-9 samt appendix A och B. Studentlitteratur 2003. ISBN 91-44-02056-2

Poängsatta delmoment

Kod: 0197. Benämning: Endimensionell analys 1.
Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftligt prov omfattande teori och problem. Delmomentet omfattar: Del 1 enligt beskrivningen i kursplanen.

Kod: 0297. Benämning: Endimensionell analys 2.
Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftligt prov omfattande teori och problem. Delmomentet omfattar: Del 2 enligt beskrivningen i kursplanen.