Kursplan för

Introduktion till mikrofluidik och lab-on-a-chip system
Introduction to Microfluidics and Lab-on-a-chip Systems

EEMN21, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2016-04-05

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4-bf, E4-mt, F4, F4-mt, F4-nf, N4-nbm
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen ger en bred introduktion till mikrofluidik-området med en särskild inriktning mot Lab-On-A-Chip system. Mikrofluidik och Lab-On-A-Chip system hanterar vätske- och gasflöden i mikrometerstora kanaler, ofta för kemisk och biokemisk analys. Området är sant tvärvetenskapligt där miko- och nanoteknologi utnyttjas för integration av t ex elektriska, mekaniska, kemiska och optiska funktioner på ett chip. System som baseras på mikrofluidik spelar en allt större roll t ex inom områden som kemi och biokemi, bioteknologi samt medicin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Flödesmekanik i mikrosystem, simulering av flöden, material och tillverkningsmetoder för mikroflödessystem, ytspänning, viskositet, diffusion, dimensionslösa parametrar (t.ex. Reynolds tal), flödeskarakterisering, ventiler, mekaniska och elektrokinetiska pumpmetoder, blandning, dropp-baserade mikrofluidiksystem, separation, detektion, tillämpningar inom kemi, biokemi, bioteknologi, biologi och medicin, akustik på chip, nanofluidik.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs att man är godkänd på följande moment: Laborationer med tillhörande labrapporter, aktivt deltagande i diskussionsforum, genomförande och redovisning av projekt muntligt och skriftligt samt skriftlig tentamen.

Delmoment
Kod: 0116. Benämning: Laboration 1.
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Genomförd laboration och godkänd laborationsrapport.
Kod: 0216. Benämning: Laboration 2.
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Genomförd laboration och godkänd laborationsrapport om denna krävs.
Kod: 0316. Benämning: Laboration 3.
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Genomförd laboration och godkänd laborationsrapport.
Kod: 0416. Benämning: Artikelpresentation.
Antal högskolepoäng: 0,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Artikel presenterad på godkänt vis.
Kod: 0516. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Projekt genomfört, muntligen presenterat och projektrapport godkänd.
Kod: 0616. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Betygsättning av tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kurser i fysik, kemi eller biologi.
Begränsat antal platser: 32
Urvalskriterier: 1. Inriktningen av påbörjat examensarbete. 2. Antal poäng som återstår till examen. 3. Erhållna betyg på kurser inom programmet där slutbetyg har erhållits. 4. Intervju.
Kursen överlappar följande kurser: EEMN20, EEM055

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Pelle Ohlsson, pelle.ohlsson@bme.lth.se
Hemsida: http://bme.lth.se/course-pages/introduktion-till-miniatyriserade-analyssystem