Kursplan för

Datorarkitekturer med operativsystem
Computer Architectures and Operating Systems

EDT621, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2016-04-05

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IDA2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att illustrera grundläggande konstruktionsprinciper hos ett datorsystem samt ge kunskap om operativsystems funktion och inre organisation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursen beskrivs de olika enheterna i ett datorsystem och hur de samverkar. Ett datorsystems prestanda beror på flera faktorer som t ex programmen, instruktionsmodellen och arkitekturen.
Kursen behandlar bl a minneshantering, olika typer av bussar och parallella processorer. Pipelining och cacheminnesteknik är två fundamentala principer som studeras. Kursen tar även upp exempel på inbyggda system och belyser operativsystemets roll i ett effektivt arbetande datorsystem. Operativsystems uppbyggnad. Olika typer av operativsystem. Processer. Minneshantering. Filhantering.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Duggor. Laborationer ska redovisas och en redovisning presenteras skriftligt och muntligt.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0213. Benämning: Laboration.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer.
Kod: 0313. Benämning: Rapport.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av rapporten.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA666, EDT620

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Erik Larsson, erik.larsson@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/edt621