Kursplan för

Teknisk byggnadsförvaltning
Technical Management of Buildings

ABKF01, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2016/17
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2016-04-08

Allmänna uppgifter

Valfri för: L5-fe
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

I de svenska miljömålen finns angivet att energianvändningen i byggnader ska minska radikalt inom den närmsta 10-årsperioden och halveras till år 2050. EU föreskriver att år 2020 ska alla nya byggnader uppföras som ”Nära-nollenergibyggnader”.

Kursens syfte är att ge studenten utökade kunskaper för att kunna bidra till en hållbar utveckling för att minska klimatpåverkan och resursanvändning från byggnadsbeståndet. Tyngdpunkten ligger på befintliga byggnader och deras upprustningsbehov samt drift.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkänd seminarieuppgift.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VTVA05 Hållbart byggande
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBF015

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Elisabeth Kjellsson, Elisabeth.Kjellsson@byggtek.lth.se
Kursansvarig: Dennis Johansson, dennis.johansson@hvac.lth.se
Hemsida: http://www.byfy.lth.se/utbildning/