Kursplan för

Livsmedlens mikrobiologiska grunder
Food Microbiological Bases

YTHA73, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2015-04-20

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: YL1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att ge grundläggande kunskap i livsmedlens mikrobiologi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Kursen ger grunderna i mikrobiologi. Begreppet mikrobiologi introduceras med betoning på kopplingen till olika livsmedel. Olika grupper av mikroorganismer behandlas samt deras egenskaper, funktioner och speciella krav för tillväxt. Specifik nomenklatur och begrepp introduceras. Laborativa moment tar upp mikroskopering, sterilteknik och odling av mikroorganismer.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Skriftliga tentamina, laborationer.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Skriftlig tentamen 1.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen 1.
Kod: 0215. Benämning: Laboration 1.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0315. Benämning: Laboration 2.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0415. Benämning: Laboration 3.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: YTHA70

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Caroline Linninge, caroline.linninge@food.lth.se
Hemsida: http://www.livsmedel.lth.se
Övrig information: Under kursen anordnade laborationer är obligatoriska, likaså eventuella gästföreläsningar och studiebesök. Vid laga förhinder får studenten genomföra egen uppgift med motsvarande innehåll.