Kursplan för

Finita elementmetoden - flödesberäkningar
The Finite Element Method - Flow Analysis

VSMN25, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Valfri för: MWLU2, V5-vr, V4-at, V4-ko, W5-vr
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge detaljerade teoretiska och praktiska kunskaper om de grundläggande stegen i finita elementmetoden samt att kunna modellera och analysera generella flödesproblem utifrån ett fysikaliskt beskrivet sammanhang. Ingenjörsproblem som kommer att studeras är värmeledning, rörströmning, grundvattenströmning och diffusion, för både stationära och transienta förlopp.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av föreläsningar, övningar samt två konstruktionsuppgifter. I första delen av kursen beskrivs i detalj alla stegen i finita elementformuleringen med ett enkelt endimensionellt värmeledningsproblem: diskretisering, stark och svag form, approximerande funktioner och viktade residualmetoder. Dessa kunskaper byggs efterhand på med två- och tredimensionella flödesproblem. Flödesproblem som studeras är: värmeledning, rörströmning, grundvattenströmning och fukttransport. I slutet av kursen utvidgas begreppen för studier av transienta förlopp. Konstruktionsuppgifterna belyser metodiken för formulering av vanligt förekommande ingenjörsproblem till modeller lämpliga för finita elementanalys.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkänt på skriftlig tentamen samt två konstruktionsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FHL064, VSM040, VSMN05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ. lektor Kent Persson, kent.persson@byggmek.lth.se
Hemsida: http://www.byggmek.lth.se