Kursplan för

Fastighetsbildning
Real Property Formation

VFTF10, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: L3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger grundläggande kunskaper om fastighetsbildning (i vid bemärkelse) i Sverige.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar fyra huvudområden:

 

Kursen behandlar fastighetsbildning som juridisk och teknisk åtgärd utifrån fastighetsägares, plan- och lantmäterimyndigheters olika roller, samt fastighetsdomstolens funktion.

Kursen tar upp nybildning av fastigheter både när parterna är överens, avstyckning och sammanläggning, och när parterna inte behöver vara överens, klyvning. Lämplighetsvillkoren i fastighetsbildningslagen, plan- och bygglagen andra lagars betydelse vid fastighetsbildning, samt kommunernas roll vid fastighetsbildningen behandlas.

Fastighetsreglering med regler om marköverföring, samfälligheter och servitut behandlas. Ett centralt ämne är i vilken utsträckning dessa åtgärder kan genomföras mot fastighetsägares vilja och vilken ersättning som skall betalas. I detta avsnitt behandlas också ledningsrätt.

Fastighetssamverkan i form av gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar, liksom de särskilda former som används för jakt och fiske tas upp.

Kursen tar också upp andra fastighetsrättsliga ämnen, främst äganderättsutredning och fastighetsbestämning, avtalsservitut, tomträtter och arrenden, väg- och järnvägslagstiftning samt förvärvslagarna.

Äldre fastighetsbildning och lagar av betydelse för dagens fastighetsindelning behandlas.

Kursen innehåller projekt. Som hjälpmedel används system för bearbetning och presentation av geografisk information tillsammans med annan fastighetsrelaterad information.

Kursen innehåller en studieresa som avser fastighetsbildning berörande skog.

Inlärningsformer:

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examination sker dels i grupp genom projekt, dels individuellt genom en skriftlig tentamen. För slutbetyg krävs godkända seminarier och övningsuppgifter.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Obligatoriskt projektarbete.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Fastighetsbildning.
Kod: 0213. Benämning: Tentamen Fastighetsbildning.
Antal högskolepoäng: 11. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Fastighetsbildning.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VTVA01 Infrastrukturteknik, EXTF80 Geografisk informationsteknik, VFTF01 National- och företagsekonomi, VFTF05 Fastighetsvärdering.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VFT085

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Svante Nilsson, svante.nilsson@lantm.lth.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se/utbildning/
Övrig information: Användning av fastighetsregistret kan förekomma. Obligatorisk studieresa med övernattning.