Kursplan för

Fastighetsvärdering
Real Estate Appraisal

VFTF05, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: L3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen i fastighetsvärdering skall främst ge de studerande de ekonomiska kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att bedöma fastigheters marknadsvärden. Vidare tar kursen upp de juridiska och ekonomiska problemen runt tvångsförvärv av fast egendom.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Grunden i ämnet fastighetsekonomi är nationalekonomisk pristeori för en marknadsekonomi med särskilt beaktande av fastighetsmarknadens speciella restriktioner. Detta utgör också grunden för den här kursen i fastighetsvärdering.

Teori och metod för fastighetsvärdering utgör den centrala delen i kursen. Tyngdpunkten ligger på ortsprismetoden och avkastningsmetoden.

Undervisningen i varje avsnitt består av rent undervisande moment, såsom föreläsningar och övningar, och av projektarbeten, där kursens teoretiska moment, liksom kunskaper från tidigare kurser på programmet, integreras och tillämpas.

Utöver studier i fastighetsvärdering vid frivilliga transaktioner studeras även fastighetsvärdering vid tvångsvisa förvära. Undervisningen om fastighetsrättsliga ersättningsprinciper utgår från hur fastighetsägare skall kompenseras när de måste avhända sig egendom mot sin vilja. Grundläggande är här reglerna om ersättning vid expropriation, eftersom de används långt utanför själva expropriationslagen. Kursen behandlar särskilt de avsteg som görs från full kompensation och då särskilt reglerna om pågående markanvändning, mindre betydande skador och avdrag för förväntansvärden och expropriationsändamålets influens. Kursen tar även upp de särskilda reglerna om vinstfördelning som används vid fastighetsreglering.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och projektarbete är bestämmande för betygssättningen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VFTA01 Fastighetsteknik och fysisk planering, VFTF01 National- och företagsekonomi,
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VFT045, VFT085

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Ingemar Bengtsson, ingemar.bengtsson@lantm.lth.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se