Kursplan för

Byggnadsmaterial
Building Materials

VBMA25, 5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: BI1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om de vanligaste byggnadsmaterialens uppbyggnad och viktigaste egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Kursen behandlar materialens 

 

De tre laborationerna utförs i grupper om maximalt fyra studenter och behandlar bla gjutning av betong, fukt- och temperaturbetingade rörelser samt hållfasthet och krypning.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Kursen avslutas med en skriftlig tentamen som består av en teoridel och en räknedel. I kursen ingår även tre obligatoriska laborationer som skall genomföras och godkännas.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Laboration.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Laboration
Kod: 0215. Benämning: Skriftlig examination.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig examination

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBM011, VBM611, VBMA05, VBM012

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Katja Fridh, Katja.fridh@byggtek.lth.se
Kursansvarig: Maria Fredriksson, maria.fredriksson@byggtek.lth.se
Hemsida: http://www.byggnadsmaterial.lth.se