Kursplan för

Datorbaserad konstruktionsanalys 1
Computer Based Engineering, Design Analysis 1

MMKN45, 5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2015-04-13

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4-me, M4-pu, MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Denna kurs syftar till att ge deltagarna insikt i hur avancerade datorhjälpmedel genom en långt driven integration kan utnyttjas för att minska ledtiderna och samtidigt öka effektiviteten och kvaliteten i utvecklings- och konstruktionsprojekt. I denna kurs introduceras sådana hjälpmedel för aktiviteterna: modellering, analys och optimering med hjälp av konkreta konstruktionsuppgifter och exempel från industrin och forskningsvärlden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• kunna analysera, samt motivera val av analystyp för ett enklare konstruktionsproblem utsatt för statiska strukturlaster, strömning och/eller termiska belastningar
• kunna skapa en analysmodell utifrån vald analystyp
• kunna införa nödvändiga randvillkor i analysmodellen
• genomföra exekvering i aktuellt analysprogram
• kunna utvärdera framtagna analysresultat och föreslå eventuella förändringar i befintlig konstruktionslösning
• kunna kommunicera såväl process som resultat av genomförd analys(er) - muntligen och i skrift

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• utifrån förelagd uppgiftbeskrivning genomföra en komplett analys av en konstruktionslösning avseende struktur, termiskt och/eller av strömning
• ha sådana insikter om metoder, tekniker och terminologi avseende datorbaserade analyser av aktuellt slag att kursdeltagaren inför ett industriföretag kan kommunicera sina resultat från sina analyser i såväl tal som skrift

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten


• kunna reflektera över framkomna resultat och föreslå eventuellt ytterligare analyser och/eller konstruktiva förändringar av ursprunglig konstruktionslösning

Kursinnehåll

Med konstruktionsanalys avses här primärt utnyttjande av datorbaserade beräkningsmetoder/-tekniker för kvantitativ problemlösning i konstruktionsprocessen. Primärt behandlas finita elementmetoden, FEM, för analys av mekaniska system.


Ett viktigt moment i analysverksamheten utgörs av modellering och interaktion mellan programvaror för olika analystyper (Struktur, termisk och strömning), varvid målet är en överföring av den framtagna tekniska lösningen i en för de efterföljande verksamheterna användbar form.


Aktuella programvaror är ANSYS WorkBench, Simulation CFD och Pro/ENGINEER. Föreläsningarna i kursen behandlar teori för modelleringsstrategier och analystyper såväl som exempel på industriella tillämpningar. Gästföreläsare med stor insikt i specifika tekniker kommer att bjudas in.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs godkända, individuella, inlämningsuppgifter. Totalt skall två inlämningsuppgifter lösas. Medelbetyget från de båda inlämningsuppgifterna ger slutbetyget. Notera, att inlämningsuppgift får kompletteras om den är underkänd, varvid endast minimipoäng erhålls.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: MMK010/MMKA15 Ritteknik/Datorstödd ritning.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MMK140

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Per-Erik Andersson, per-erik.andersson@mkon.lth.se
Kursadministratör: Cilla Perlhagen, cilla.perlhagen@design.lth.se
Hemsida: http://www.mkon.lth.se