Kursplan för

Ritteknik/datorstödd ritning
Manual and Computer Aided Drafting

MMK010, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2015-04-13

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: M1, MD1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenterna grundläggande kunskaper om skissning, maskinritning och om hur ritningar framställs såväl manuellt som med datorstöd. Kursen syftar även till att ge grundläggande kunskaper i hjälpmedel för visualisering och presentation. Förvärvade kunskaper och insikter skall utgöra en plattform för vidare självständig utveckling av kunskaperna inom området.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

I kursen avhandlas följande kursmoment: skissning, maskinritning samt datorstödd 3D-modellering och ritningsframställning. Teorin i kursen baseras på den senaste standarden.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Kursen består av de tre momenten skissning, maskinritning samt datorstödd 3D-modellering och ritningsframställning. Samtliga tre kursmoment måste vara godkända. Slutbetyget erhålls som heltalsdelen av den viktade summan av respektive moments delbetyg. Följande viktfaktorer gäller: skissning 0,2, maskinritning 0,4 och datorstödd 3D-modellering och ritningsframställning 0,4.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Maskinritning.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För kursmomenten maskinritning finns två valfria alternativ för att få delbetyg. Det första alternativet är att studenterna gruppvis arbetar med betygsgrundande individuella övningshäften under övningarna. Det andra alternativet är en individuell tentamen som ges i slutet av läsperiod 1. Om båda alternativen väljes räknas det bästa resultatet. Delmomentet omfattar: Grundläggande ritregler och ritstandard avseende: Användning av ritblanketter, textning, skalor, linjer, vyer, särskilda markeringar och snitt, måttsättning, dimensionstoleranser och passningar, form- och lägetoleranser, ytjämnhet, svetsbeteckningar, förenklade ritsätt för viktiga maskinelement samt branschritningar.
Kod: 0211. Benämning: Datorstödd 3D-modellering och ritningsframställning.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För kursmomentet datorstödd 3D-modellering och ritningsframställning skall ett ritprov göras under tentamensveckan få att få delbetyg. Under övningarna finns det möjlighet att erhålla bonuspoäng. Delmomentet omfattar: I 3D-modelleringsavsnittet ingår: Modelleringsteknik och referenssystemets uppbyggnad. Modellering av en grundmodell genom att skissa ett tvärsnitt med godtycklig form och extrudera detta, för att därigenom skapa en volym. Borttagning av material från grundmodell. Tvärsnitt som genereras längs en olinjär bana. Ändring av modell. I ritningsframställningen ingår: Framtagning av maskinritningar utifrån skapad 3D-modell. Olika typer av vyer och snitt. Måttsättning och utsättning av dimensions-, form- och lägetoleranser samt ytjämnhet och svetssymboler. Stycklistor och sammanställningsritning.
Kod: 0311. Benämning: Skissning.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För kursmomentet skissning finns två valfria alternativ för att få delbetyg. Det första alternativet är att studenterna gruppvis arbetar med betygsgrundande individuella övningshäften under övningarna. Det andra alternativet är en individuell tentamen som ges i slutet av läsperiod 1. Om båda alternativen väljes räknas det bästa resultatet. Delmomentet omfattar: Perspektivlära såväl på frihand som med hjälp av projektioner.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Per-Erik Andersson, per-erik.andersson@mkon.lth.se
Kursadministratör: Cilla Perlhagen, cilla.perlhagen@design.lth.se
Hemsida: http://www.mkon.lth.se