Kursplan för

Konstruktion för X
Design for X

MMKN11, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2015-04-13

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4-pu, M4-prr, MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att introducera konceptet "Konstruktion för X " (KfX) eller alternativt uttryckt ”Design for X” (DfX), som är väl etablerat inom produktutveckling. I varje produktutvecklingsprojekt är det viktigt att säkerställa att produkten uppfyller de funktioner den konstrueras till. Men det finns många andra frågor som orsakas av, eller påverkar produktens egenskaper: är produkten pålitlig, hållbar, är den lätt att montera, billig att tillverka? Dessa aspekter måste också tas upp under produktutvecklingen. Specifika konstruktionsriktlinjer har därför utvecklats för att ta itu med dessa särskilda frågor, eller "X": monterings- och tillverkningsanpassad konstruktion, miljöanpassad konstruktion, och andra "konstruktion för X".

I kursen kommer i första hand följande "konstruktion för X" att ingå:

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen inleds med en genomgång av konceptet KfX, varefter monterings- och tillverkningsanpassad konstruktion, konstruktion för additiv tillverkning, robust konstruktion och miljöanpassad konstruktion kommer att föreläsas. För var och ett av de ovan nämnda "X:en", så kommer en obligatorisk inlämningsuppgift, i grupp av 3 till 5 studenter, att lösas för att belysa det teoretiska innehållet. 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: I kursen ingår obligatoriska inlämningsuppgifter som utförs i grupper om 3 till 5 studenter. Godkända inlämningsuppgifter ger betyget godkänd (3) i kursen. För högre betyg (4 eller 5) krävs dessutom en skriftlig tentamen.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Ett obligatoriskt projektarbete ingår i kursen, vilket utförs i grupper om 3 - 5 studenter per grupp. Godkända projektarbeten poängsätts i intervallet 25 - 50 poäng. Alla gruppmedlemmarna erhåller den för respektive projektarbete uppnådda poängen. Delmomentet omfattar: Projektet utgår ifrån en given konstruktion/produkt, som inledningsvis ska analyseras utifrån de obligatoriska "X:en": Design för tillverkning och montering, Robust konstruktion, Design för hållbar utveckling och Design för kostnader. Utöver dessa "X" kan ytterligare "X" vara aktuella. Gruppen ska då utifrån en analys av konstruktionsförutsättningarna identifiera detta eller dessa "X" och som minimum självständigt studera ett av dessa "X", som förutses vara känt i litteraturen. Det gäller för gruppen att redovisa en komplett rapport innefattande alla behandlade "X." Projektet avrapporteras vid en för alla grupper gemensam redovisning.
Kod: 0212. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: I kursen ingår en individuell skriftlig tentamen för vilken 25 - 50 poäng erhålls vid godkänt resultat. Delmomentet omfattar: Tentamen omfattar all föreläst teori, men också mindre uppgifter av tillämpningskaraktär

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MMKF01 Utvecklingsmetodik el. motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: MMKN10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Giorgos Nikoleris, giorgos.nikoleris@mkon.lth.se
Lärare: Damien Motte, damien.motte@mkon.lth.se
Kursansvarig: Cilla Perlhagen, cilla.perlhagen@design.lth.se
Hemsida: http://www.mkon.lth.se