Kursplan för läsåret 2010/2011
(Genererad 2010-06-28.)
DESIGN FÖR XMMKN10
Design for X

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: M4pu, MD4. Kursansvarig: Prof. Robert Bjärnemo, robert.bjarnemo@mkon.lth.se och Prof. Gunnar Bolmsjö, gunnar.bolmsjo@design.lth.se, Maskinkonstruktion. Förutsatta förkunskaper: MMKF01 Utvecklingsmetodik el. motsvarande. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Ett obligatoriskt projektarbete ingår i kursen, vilket utförs i grupper om 3 - 5 studenter per grupp. Godkända projektarbeten poängsätts i intervallet 25 - 50 poäng. Alla gruppmedlemmarna erhåller den för respektive projektarbete uppnådda poängen. Utöver projektarbetet ingår också en individuell skriftlig tentamen, för vilken också 25 - 50 poäng erhålls vid godkänt resultat. Slutbetyget erhålles genom en sammanvägning av den från projekt respektive skriftlig tentamen uppnådda poängen, där viktningen baseras på hur många poäng som kan uppnås på respektive del. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.mkon.lth.se.

Syfte
Syftet med denna kurs är att introducera konceptet ”Design for X” för produktutvecklingsprocessens konstruktionsverksamhet. Design för X är idag ett väletablerat begrepp inom produktutveckling och konstruktion som beskriver hur en specifik designaspekt såsom kostnader, miljöanpassning eller tillverkningsanpassning, påverkar den konkreta konstruktionen av en produkt eller del därav. Design för X ger alltså inte bara stöd för hur uppbyggnadssätt och utformning ska utföras på bästa sätt utifrån ett aktuellt X i en given konstruktionsetapp, utan kan också ge ett mera generellt stöd för hur man i hela utvecklingsprocessen bör beakta det specifika X:et. I kursen kommer i första hand följande X att ingå: DFMA (Design for Manufacturing and Assembly) – Design för tillverkning och montering, Design for the Environment – Design för miljön, Design for Costs – Design för kostnader. Dessa utgör de generellt mest angelägna aspekterna som återfinns i nästan alla typer av utvecklingsprojekt. Utöver dessa kommer också ytterligare X att ingå, men då i form av självstudier inom ramen för ett projekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen inleds med en genomgång av konceptet DFX, varefter DFMA (Design for Manufacturing and Assembly) – Design för tillverkning och montering, Design for the Environment – Design för miljön, Design for Costs – Design för kostnader kommer att föreläsas. Parallellt med teoridelen kommer ett projekt att genomföras, i vilket en konstruktion/produkt analyseras och lösningsförslag tas fram. I varje projekt ingår förutom de tre obligatoriska X:en ytterligare minst två X. Av dessa är ett känt från litteraturen och ett annat mindre känt eller hittills helt okänt. Det gäller för gruppen att redovisa en komplett rapport innefattande alla behandlade X. Projektet avrapporteras vid en för alla grupper gemensam redovisning. För att ge kursdeltagarna bredaste möjliga insikt om aktuella X, ska varje grupp avfatta en delrapport över de X som behandlats i projektet utöver de tre obligatoriska X:en. Denna rapportdel ska också avrapporteras vid redovisningstillfället.

Litteratur
Kompendium utgivet av avdelningen för Maskinkonstruktion.

Poängsatta delmoment

Kod: 0110. Benämning: Projekt.
Antal Högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Ett obligatoriskt projektarbete ingår i kursen, vilket utförs i grupper om 3 - 5 studenter per grupp. Godkända projektarbeten poängsätts i intervallet 25 - 50 poäng. Alla gruppmedlemmarna erhåller den för respektive projektarbete uppnådda poängen. Delmomentet omfattar: Projektet utgår ifrån en given konstruktion/produkt, som inledningsvis ska analyseras utifrån de tre X:en: l DFMA (Design for Manufacturing and Assembly) – Design för tillverkning och montering, Design for the Environment – Design för miljön, Design for Costs – Design för kostnader. Utöver dessa X kommer gruppen också att analysera och ta fram lösningar för ytterligare minst 2 X, varav ett är känt i litteraturen och ett annat mindre känt eller hittills helt okänt. Det gäller för gruppen att redovisa en komplett rapport innefattande alla behandlade X. Projektet avrapporteras vid en för alla grupper gemensam redovisning. För att ge kursdeltagarna bredaste möjliga insikt om aktuella X, ska varje grupp avfatta en delrapport över de X som behandlats i projektet utöver de tre obligatoriska X:en. Denna rapportdel ska också avrapporteras vid redovisningstillfället.

Kod: 0210. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal Högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: I kursen ingår också en individuell skriftlig tentamen, för vilken också 25 - 50 poäng erhålls vid godkänt resultat. Slutbetyget erhålles genom en sammanvägning av den från projekt respektive skriftlig tentamen uppnådda poängen, där viktningen baseras på hur många poäng som kan uppnås på respektive del. Delmomentet omfattar: Tentamen omfattar all föreläst teori, men också mindre uppgifter av tillämpningskaraktär.