Kursplan för

Datorbaserad produktmodellering och -simulering
Computer Aided Product Modelling and Simulation

MMKF20, 5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2015-04-13

Allmänna uppgifter

Valfri för: M4-fo, M4-pu
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper i användningen av avancerade datorbaserade hjälpmedel för 3D produktmodellering. Produktmodelleringen avser att utifrån en framtagen produktidé medelst ytmodellering, alternativt genom 3D-skanning av fysiskt objekt, skapa en datorbaserad produktmodell. Produktsimuleringen avser att ge en insikt i realtidssimulering (Virtual Reality, VR) och dess möjligheter att utifrån den framtagna produktmodellen simulera relationer mellan människa, produkt och miljö.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

Kursen omfattar kortfattat grundläggande delar i 3D produktmodellering medelst ytmodellering, 3D skanning, produktsimulering och friformsframställning.

För ytmodelleringsdelen behandlas utifrån använt datorprogram (”Alias”, Alias Studio från Autodesk) följande.

 

För produktsimuleringen (VR) behandlas utifrån använt datorprogram följande.

 

Friformsframställningsdelen behandlar 3D-utskrift av framtagen datorbaserad produktmodell till ett fysiskt objekt.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen kommer att ske individuellt baserat på godkända övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Dessutom tillkommer godkänd laboration i 3D skanning.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: MMK121

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Per Kristav, per.kristav@mkon.lth.se
Kursadministratör: Cilla Perlhagen, cilla.perlhagen@design.lth.se
Hemsida: http://www.mkon.lth.se