Kursplan för

Digital prototypframtagning
Digital Prototyping

MMKF10, 5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2015-04-13

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: MD4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper i användningen av avancerade datorbaserade hjälpmedel inom prototypframtagning. En fysisk modells form överförs till digital form (datormodell) för att, efter anpassning, återskapas med tillverkningsmetoder för snabb prototypframtagning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Kursen omfattar 3D skanning och snabb prototypframtagning.

 

 

 

 

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs godkända inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: MMK010 Ritteknik/datorstödd ritning och IDEA10 3D modellering och rendering.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Giorgos Nikoleris, giorgos.nikoleris@mkon.lth.se
Kursadministratör: Cilla Perlhagen, cilla.perlhagen@design.lth.se
Hemsida: http://www.mkon.lth.se