Kursplan för

Livsmedelsvetenskap: Komplexa livsmedel
Integrated Food Science

KLG080, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2015-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Livsmedelsteknik och nutrition.
Obligatorisk för: B4-lm, MLIV1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Att ge en vetenskapligt baserad helhetssyn på komplexa livsmedel avseende processteknik, funktionella egenskaper, näringsvärde och kvalitet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Föreläsningar, praktiska moment (övningar, seminarier, minilaborationer), kamratgranskade duggor, studiebesök, projektarbete

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter, projektredovisning, dugga, skriftlig tentamen.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KLG060 Livsmedelskemi. KMB060 Mikrobiologi.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Prof. Marie Wahlgren, marie.wahlgren@food.lth.se
Hemsida: http://www.foodandnutrition.lth.se
Övrig information: Studiebesök, seminarier och projektarbete.