Kursplan för

Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling
Environmental System Studies: Management for Sustainable Development

FMIF01, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2015-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: I3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Många civilingenjörer kommer att verka i chefspositioner eller som projektledare i större företag, ofta med internationell marknad och tillverkning/verksamhet. Med en chefsposition följer även ett personligt ansvar för t ex miljöfrågor. Ett självklart krav på en sådan medarbetare är ett proaktivt förhållningssätt, och därmed förmågan att ”tänka efter före”.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Beskrivning av miljöproblem med stor geografisk räckvidd och deras konsekvenser på kort och lång sikt.

Resursbegränsningar (och möjligheter) i relation till det moderna industrisamhällets krav (ändliga och förnybara resurser, m.m).

Kritisk belysning av begreppet hållbar utveckling. Introduktion till ett livscykelperspektiv på tjänster och produkter.

Principiell översikt över miljöjuridik, kopplat till miljöproblemen: internationella konventioner och hur dessa kopplas till lagstiftning på EU- respektive nationell nivå. Ansvar/delegation i företag inom miljö/hälsa.

Introduktion till miljöekonomi samt politiskt bestämda styrmedel inom området miljö och energi (ekonomiska, administrativa samt blandformer).

Näringslivets metoder att möta lagstiftning och kundkrav bl a via ISO 14 000-familjen: miljöledning, miljömärkning, miljökommunikation, livscykelanalys.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt obligatorisk dugga; godkänt resultat krävs på båda. Ett projektarbete, som redovisas muntligt och skriftligt, i grupper om 4-5 studenter. Obligatoriska seminarier förekommer. Tentamen och projekt betygsätts var för sig. I slutbetyget ges projektet vikten 1/3 och tentamen/dugga 2/3.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt
Kod: 0213. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Minst 90 högskolepoäng inom utbildningen.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FMI065, FMIF05, FMIF10, FMIF15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Per Svenningsson, per.svenningsson@miljo.lth.se
Hemsida: http://www.miljo.lth.se