Kursplan för

Programvaruutveckling för stora system
Software Development for Large Systems

ETSN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd A
Beslutsdatum: 2015-04-10

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4, C4, D4-se, E4-pv, F4, F4-pv, I4, I4-pvs, L4-gi, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper i projektledningsprinciper och utvecklingsprocesser samt de centrala begreppen kring projektbaserad storskalig utveckling av system med betydande andel programvara. Syftet är också att ge studenten erfarenheter kring de problem som uppstår i stora projekt, där många involverade aktörer och parallellt arbete skapar situationer som måste hanteras.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs ska studenten skriftligt kunna:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består till största delen av ett utvecklingsprojekt som genomförs i grupper om i storleksordningen 20 studenter.

Kursen fokuserar på hur man arbetar i stora projekt på ett strukturerat sätt. Man utgår från ett existerande system som ger begränsningar i arbetet. Man använder en systematisk och väldefinierad utvecklingsprocess där kravspecifikation, design och testspecifikationer är viktiga dokument som skall tas fram. I utvecklingsprocessen ingår kvalitetsutvärderingar, där projektgruppen presenterar sitt arbete. Olika roller fördelas mellan projektmedlemmarna, såsom projektledare, systemledare, interaktionsdesigners, utvecklare och testare. Som stöd till projektet agerar lärarna i olika roller såsom sektionschef, kvalitetsgranskare och experter.

Föreläsningar, övningar och datorövningar fungerar som en direkt introduktion till projektet, medan huvuddelen av kursen består i projektarbete. Datorövningarna och granskningsmöten är obligatoriska moment.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och i grupp. Den individuella examinationen består av en skriftlig rapport samt deltagande i obligatoriska moment på kursen. Den gruppvisa examinationen består av en skriftlig rapport samt ett acceptanstest av gruppens levererade system. Kursen betygssätts genom en sammanvägning av projektets gemensamma resultat och studentens individuella prestationer. Omexamination sker med individuellt anpassad inlämningsuppgift.

Delmoment
Kod: 0111. Benämning: Datorövningar.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.
Kod: 0211. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Examination av projektet består av en skriftlig rapport och ett acceptanstest av systemet utfört av projektgruppen. Delmomentet omfattar: Projekt i grupp.
Kod: 0311. Benämning: Rapport.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Den individuella examinationen består av en skriftlig rapport och deltagande i obligatoriska moment. Betyget baseras på projektgruppens resultat och studentens individuella resultat. Omexamination kommer att utföras som en individuellt anpassad uppgift. Delmomentet omfattar: Skriftlig rapport

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: ETSA01 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik eller ESSF05 Elektronikprojekt och hållbar utveckling eller annan projektkurs.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETS032, ETS312

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Studierektor, studierektor@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/etsn05/
Övrig information: Observera: Det mesta av den salsbundna undervisningen sker under de första fyra veckorna. Examinationen av projektet avslutas i andra veckan av nästföljande läsperiod. P.g.a. projektets karaktär krävs närvaro under alla kursveckorna.