Kursplan för

Enhetsoperationer för bioteknik- och livsmedelsindustrin
Unit Operations in the Biotech and Food Industry

BLT015, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2015-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: B3
Valfri för: K4, MLIV1
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

· att knyta i hop och fördjupa kunskaper från tidigare grundläggande kurser inom området och ge studenterna en insikt i hur dessa kunskaper kan tillämpas på industriella frågeställningar.

· att ge studenterna erfarenhet av tillämpad experimentell planering, experimentellt arbete på industriell utrustning i pilotskala och utvärdering av experimentella data med syfte att lösa en industriell frågeställning med en teoretisk ansats.

· att träna studenterna i projektarbete, samt muntlig och skriftlig redovisning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

· kunna lösa problemställningar för relevanta enhetsoperationer i form av mass- och energibalanser som beskrivs som differential ekvationer med hjälp av numeriska verktyg.

· känna till viktiga industriella enhetsoperationer.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

· kunna planera och genomföra experiment för en relevant enhetsoperation i pilotskala.

· kunna utnyttja relevanta arbetsmetoder för att lösa ingenjörsmässiga frågeställningar för enhetsoperationer relevanta för bioteknik- och livsmedelsindustri.

- arbete i en projektgrupp för att lösa tekniska problem

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

· kunna validera experimentella resultat i förhållande till förväntade teoretiskt beräknade

· kunna se hur man kan utnyttja matematiska och experimentell metoder för att lösa mer komplexa tekniska problemställningar

· kunna presentera, diskutera och värdera projektresultat i såväl skriftlig som muntlig form.

Kursinnehåll

Huvuddelen av denna kurs genomförs i form av en projektlaboration. En processteknisk problemställning bearbetas i projektform. Projektarbetet ger träning i att självständigt driva ett projekt och i grupparbete. Projektet innefattar bl.a. litteraturstudie, försöksplanering, laborativt arbete på industriell utrustning i pilotskala, studier av processernas teori, dynamik och framtagning av egna experimentella data behövliga för att lösa problemställningen.

Närvaro vid uppropet, första projektmötet, projektgruppsseminarier samt säkerhetsföreläsningen är obligatoriskt.

Inom projektet bedrivs också ett teoriskt arbete i form av processimulering för aktuell enhetsoperation med data från det egna experimentella arbetet och sådan som finns publicerad i den vetenskapliga litteraturen eller om möjligt från industrin.

Utvärdering och granskning av studentkollegers arbete ingår som ett viktigt moment.

Undervisningen domineras av projektarbete. Varje projektgrupp tilldelas en handledare. Tonvikt kommer att läggas vid industriella tillämpningar. Kompletterande föreläsningar övningar och seminarier ges.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För godkänd i kurs krävs godkänd tentamen, projektarbetet, och opposition, samt närvaro vid obligatoriska moment.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FMAA01 Endimensionell analys FMA430 Flerdimensionell analys
Begränsat antal platser: 70
Urvalskriterier: Förtur gäller för studenter på Bioteknikprogrammet. Antal poäng som har uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet.
Kursen överlappar följande kurser: BLT010

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Marilyn Rayner, Marilyn.Rayner@food.lth.se
Hemsida: http://www.food.lth.se