Kursplan för

Stadsplanering
Urban Planning

ASBF20, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Valfri för: V4-tv
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att ge kunskaper om plan- och bygglagen (PBL) och hur den är relaterad till planering och byggande med koncentration på den del av PBL som behandlar planering och planeringens genomförande. Särskild vikt läggs på detaljplan och hur den utformas samt bygglov och kopplingen till planer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkända övningar, deltagande på studieresa, minst 80% aktiv närvaro vid föreläsningar och gruppgenomgångar.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ASBF10 Hållbart stadsbyggande, eller motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ASB041

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Per Björkeroth, Per.Bjorkeroth@arkitektur.lth.se