Kursplan för

Hållbart stadsbyggande
Sustainable Urban Design

ASBF10, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2015/16
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2015-04-16

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: L3, V3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att fördjupa studenternas kunskap om stadsbyggnadskonst och om planeringsprocessens roller, problemställningar och metoder. Undervisningen syftar också till att öka studenternas medvetenhet om relationen mellan strategisk samhällsplanering och hållbar stadsgestaltning. Vidare syftar kursen till att öka studenternas förståelse för den fysiska miljöns betydelse för människors välbefinnande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är inriktad mot stadsbyggandets teorier, aktörer och processer. Kursen ger studenterna tillfälle att fördjupa sina kunskaper om metoder för stadsrumsanalys och träna sin förmåga till reflektion omkring stadsmiljö och urbana strukturer. Studenterna ges också grundläggande kunskap om planlagstiftningens mål, nivåer och tillämpning. Undervisningen sker i form av föreläsningar, studiebesök, övningsuppgifter, workshop och enskilt uppsatsskrivande. Kursen bedrivs i en anda av pedagogiskt nytänkande och utvecklar former för undervisning och examination.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända övningar, godkänd uppsats samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och gruppgenomgångar.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Per Björkeroth, Per.Bjorkeroth@arkitektur.lth.se