Kursplan för

Decentraliserad vatten- och avloppsvattenhantering
Decentralized Water and Wastewater Treatment

VVAN01, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-14

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Vattenresurshantering.
Valfri för: MWLU1, V4-vr, W4-vr
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Studenten skall inom kursens ram fördjupa sig inom decentraliserad vattentransport och -behandling. Studenten skall kunna välja lämplig teknik efter lokala förutsättningar i såväl utvecklingsländer som industrialiserade länder samt dimensionera och planera drift av anläggningar för vattenförsörjning, avloppsvattenrening och dagvattenhantering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar centrala aspekter på decentraliserade system för vattenhantering i såväl utvecklingsländer som industrialiserade länder. Kursen behandlar kunskapsområdena:

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Omtentamen kan ske muntligt. Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete. Granskning av projektrapporter.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VVA030 Urbana vatten.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 8 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Karin Jönsson, Karin.Jonsson@chemeng.lth.se
Hemsida: http://www.vateknik.lth.se/