Kursplan för

Urbana vatten
Urban Waters

VVA030, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-14

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Vattenresurshantering.
Obligatorisk för: MWLU1
Valfri för: V4-vr, W4-vr
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Studenten skall inom kursens ram fördjupa sig inom vattentransport och -behandling i urbana områden. Studenten skall kunna dimensionera och planera drift av anläggingar för vattenförsörjning, avloppsvattenrening och dagvattenhantering i tätort.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens första del innehåller en relativt stor andel av lärarledda föreläsningar och övningar. Några av föreläsningarna/övningarna anpassas till studenternas olika bakgrundskunskaper och äger rum i mindre grupper. Parallellt inleds kursen med ett mindre projekt som utförs i små grupper och redovisas skriftligt och muntligt på ett seminarium några veckor in i kursen. Varje student håller minst en muntlig presentation under kursens gång.

Kursens andra del inleds med datormodellövningar genom vilka studenterna ges möjlighet att prova den kunskap de tillägnat sig tidigare under kursen. Kommersiella modeller används i kursen. Parallellt ges föreläsningar och övningar. Datormodellövningarna redovisas skriftligt och muntligt på ett seminarium och avslutas med en föreläsning om tillämpningsområden för datormodeller inom urbana vattensystem. Genom studiebesök och laborationer ges studenterna möjlighet att i praktiken studera det som tagits upp i teoretisk form på föreläsningar och övningar. Kursen innefattar skriftlig tentamen.

Kursen omfattar centrala aspekter på hela det urbana vattensystemet. Kursen behandlar kunskapsområdena:

 

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Omtentamen kan ske muntligt. Deltagande i seminarier och laboration. Rapporter. Muntlig presentation.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VVAF01 VA-teknik och VVR145 Vatten eller VVR111 och VVR120.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Universitetslektor Karin Jönsson, Karin.Jonsson@chemeng.lth.se
Kursansvarig: Forskarassistent Åsa Davidsson, Asa.davidsson@chemeng.lth.se
Hemsida: http://www.chemeng.lth.se