Kursplan för

Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar
The Finite Element Method - Structural Analysis

VSMN30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Valfri för: V4-at, V4-ko
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att utifrån kursen "Finita Elementmetoden - Flödesberäkningar" ge fortsatta teoretiska och praktiska kunskaper om finita elementmetoden för att kunna modellera och analysera generella strukturmekaniska problem utifrån ett fysikaliskt beskrivet sammanhang. Ingenjörsproblem som kommer att studeras är baserat på spänningar och töjningar i flera dimensioner som 2- och 3-dimensionell elasticitetsteori, balkar och plattor.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av föreläsningar, övningar samt två konstruktionsuppgifter. Kunskaperna från kursen ” Finita Elementmetoden: Flödesberäkningar” byggs efterhand på med två- och tredimensionella strukturmekaniska problem. Strukturmekaniska problem som studeras är: spänning och töjning, 2- och 3-dimensionell elasticitetsteori, balkar och plattor. I slutet av kursen introduceras isoparametriska element och numerisk integration. Konstruktionsuppgifterna belyser metodiken för formulering av vanligt förekommande konstruktionsproblem till modeller lämpliga för finita elementanalys.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Godkänt på skriftlig tentamen samt en konstruktionsuppgift.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VSMF05 Teknisk modellering: Bärversanalys och VSMA05 Byggnadsmekanik eller FHL013 Hållfasthetslära, allmän kurs.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FHL064, VSM040

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ. lektor Kent Persson, kent.persson@byggmek.lth.se
Hemsida: http://www.byggmek.lth.se