Kursplan för

Beredskap och planering
Preparedness and Planning

VBRN40, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd C
Beslutsdatum: 2014-04-15

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Katastrofriskhantering och klimatanpassning.
Valfri för: BI3, RH4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Skriftlig individuell uppsats samt godkänd gruppuppgift. Gruppuppgiften skall redovisas både muntligt och skriftligt.

Delmoment
Kod: 0114. Benämning: Beredskap och planering.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Individuell uppsats
Kod: 0214. Benämning: Gruppuppgift.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 40
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Förtur för i första hand Civilingenjörsprogrammet i riskhantering och i andra hand Brandingenjörsprogrammet.
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: VBR225

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Marcus Abrahamsson, marcus.abrahamsson@lucram.lu.se
Övrig information: I grupparbeten förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas.