Kursplan för

Fastighetsförvaltning
Real Estate Management

VBEF10, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Valfri för: L4-fe, V4-bf
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och förståelse för förvaltningsskedet i byggprocessen med avseende på fastighetsekonomiska bedömningar, teknisk och administrativ förvaltning samt lagstiftning och taxering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar förvaltningsskedet i byggprocessen. Fördjupade analyser görs av fastighetsekonomi, drift och underhåll, teknisk förvaltning och hållbar utveckling. Övergripande behandlas även fastighetsjuridik och fastighetstaxering.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: För erhållande av godkänt betyg krävs godkänd skriftlig tentamen och godkänt projektarbete (skriftlig inlämning - nivå 2 enligt V-programmets riktlinjer för inlämningsuppgifter).

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: V: VBFA01 Husbyggnads- och installationsteknik och VVBF10 Samhällsekonomi.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Christina Glans, christina.glans@construction.lth.se
Kursansvarig: Anne Landin, anne.landin@construction.lth.se
Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/
Övrig information: Obligatoriska moment kan förekomma. Vissa moment i kursen kan ges på engelska.