Kursplan för

Byggprocessen
The Construction Process, Basic Course

VBEA05, 5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd D
Beslutsdatum: 2014-04-03

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Obligatorisk för: A3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och förståelse avseende de aktörer, regler och processer som måste beaktas vid planering, produktion och förvaltande av en byggnad eller anläggning. Speciellt fokus läggs på arkitektens roll i byggprocessen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar byggprocessen ur ett aktörsperspektiv. Fördjupade analyser görs av program-, projekterings- och produktionsskedena samt förvaltningsaspekter. I alla delmoment kommer arkitektens roll att lyftas fram och dennes relation till övriga aktörer i processen. Kursen kommer att byggas upp av ett praktikfall där olika analyser av processen behandlas, teori kommer att ges via föreläsningar och kurslitteratur, utöver detta kommer gästföreläsningar att användas för att nyansera och ge praktiska exempel på byggprocessens genomförande och arkitektens roll.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För erhållande av godkänt betyg krävs godkänd skriftlig tentamen och godkända inlämningar och närvaro på obligatoriska föreläsningar och seminarier.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VBEA01, VBEA10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anne Landin, anne.landin@construction.lth.se
Kursadministratör: Christina Glans, christina.glans@construction.lth.se
Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/grundutbildning/
Övrig information: Skriftlig rapportinlämning.