Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
BYGGPROCESSEN OCH FÖRETAGSEKONOMIVBEA01
The Construction Process and Business Economics

Antal högskolepoäng: 11. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VBE013. Obligatorisk för: V2. Kursansvarig: Stefan Olander, stefan.olander@bekon.lth.se, Byggnadsekonomi. Prestationsbedömning: Delprov företagsekonomi: godkänd skriftlig tentamen. Delprov byggprocessen: godkända inlämningsuppgifter. För erhållande av betyg 4 och 5 krävs därutöver en skriftlig dugga. Slutbetyg på kursen är en sammanvägning av betygen på varje del. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Delmomentet om arbetsmiljö genomförs i sin helhet på engelska. Hemsida: http://www.bekon.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och förståelse avseende de aktörer, regler och processer som måste beaktas vid planering, produktion och förvaltande av en byggnad eller anläggning. Utöver detta syftar kursen till att ge grundläggande kunskaper om företagsekonomiska kalkylmetoder och analyser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar byggprocessen ur ett byggherreperspektiv. Fördjupade analyser görs av program-, projekterings- och produktionsskedena samt förvaltnings- och arbetsmiljöaspekter. Företagsekonomiska bedömningar i form av kostnads- och intäktsanalys, investeringsbedömning och produktkalkylering är en annan relevant del av kursen.

Litteratur
Hansson, Olander och Persson: Kalkyler vid fastighetsutveckling.
Hansson, Olander och Christiansson: Begrepp i bygg- och fastighetsutveckling.
Nordstrand: Byggprocessen, Liber
AB04, Svenska Byggnandets Kontraktskommité
Strömquist: Skrivboken – Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier.
Svenska språknämnden: Svenska skrivregler.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Företagsekonomi.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen.

Kod: 0208. Benämning: Byggprocessen.
Antal Högskolepoäng: 5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter. Frivillig dugga för betyg 4 och 5.