Kursplan för

Projekt - Technology Management
Project - Technology Management

TMAN45, 5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2014-04-14

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: TM5-TEMA
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte


Kursen syftar till att utveckla framtidens ledare inom technology management i att tänka helheter, hantera komplexa situationer och komplexa problem, och skapa nya och oväntade lösningar. Baserat på utmaningar från samhälle eller företag, kommer kursen realisera existerande kunskaper och utmana konventionellt tänkande i att hitta nya strategier och angreppsätt. Vidare syftar kursen till att stimulera och utveckla studentens entreprenöriella färdigheter och innovationsförmåga.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

o Diskutera och förklara grundläggande och avancerade begrepp, koncept och aspekter av komplexitetsteori, komplexa system, entreprenörskap och förändringsarbete. 
o Diskutera och förklara relevanta aspekter relaterat till komplexa situationer och svåra utmaningar.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

o Formulera, strukturera, designa och genomföra ett projekt som adresserar en samhälls- och/eller affärsutmaning.
o Designa, genomföra och analysera en studie av en komplex situation baserad på och förankrad i relevant teori och empiriska studier.
o Skapa en konceptuell lösning av relevans och värde för den komplexa situationen
o Hantera projektsituationer med flertalet intressenter (uppdragsgivare, samhälls-/affärsintressenter, handledare, examinator) under dynamiska förhållanden i grupp.
o Organisera och hantera en projektgrupp med 8-10 deltagare.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten


o Förstå, reflektera och värdera situationer med hög komplexitetsgrad
o Värdera och redogöra för de för projektet relevanta aspekterna skriftligt och muntligt i idéskiss och slutrapport (för uppdragsgivare och kursledning).

Kursinnehåll


Kursens innehåll bygger på en serie inledande föreläsningar om komplexitetsteori, slumpteori, systemteori och hur dessa kan applicerat inom analys och lösningsframtagande i situationer som är svårförståliga och komplexa i sin natur (ex. nyintroduktion av produkter, nya tjänster i sjukvården, problematiken kring hemlösa). Fokus är på lärande om och hur man kan analysera och hantera utmaningar, både samhälleliga och affärsmässiga, där historiska förlopp, rationellt tänkande och traditionell logik inte ger några svar eller möjliggör prediktion. Studenterna kommer arbeta i grupper som kommer att ställas inför en svår och komplex utmaning och på bästa möjliga sätt förstå och ska på bästa möjliga sätt hitta hållbara lösningar på dessa.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Skriftlig begreppstentamen Individuell processreflektion Gemensamt projektresultat

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Fredrik Nilsson, fredrik.nilsson@plog.lth.se