Kursplan för

Strategisk ledning
Strategic Management

EXTP01, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2014-04-14

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

De studerande skall förvärva en arbetsmetodik som gör att de kan karaktäriseras som "åtgärdsorienterade analytiker". Kursen skall ge både teori- och teknikorienterad kunskap inom områden strategi och styrsystem, särskilt ekonomistyrning, samt ge förståelse för sambanden mellan företagets strategier, styrsystem och organisation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna använda teoretiska begrepp, modeller och verktyg och relaktera dessa till probelm i såväl parktikfall som i konmkreta företag och därefter anvädnas för analys och förslag till lösningar

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

ha tillägnat sig färdigheter att genom skriftlig och muntlig föredragning kunna argumentera för sina ståndpunkter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

äga förmåga att tillämpa grundläggande teoretiska begrepp och modeller inom strategisk ledning och ekonomisk analys i syfte att åstadkomma avancerad problemidentifikation och problemlösning

Kursinnehåll

Efter en introduktion som betonar ett integrerat perspektiv på strategi, organisation och styrsystem omfattar kursen följande områden

 

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppövningar, arbete med rapporter, gästföreläsningar samt företagsbesök. Kursens uppläggning och examinationsform kräver regelbunden närvaro och löpande arbete med olika uppgifter.

Kursens examination

Betygsskala: UV
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt genomförande av förelagda arbetsuppgifter under kursens gång.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskaper i ekonomi.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TTM010

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Univ.lektor Niklas Hallberg, niklas.hallberg@fek.lu.se
Hemsida: http://www.lu.se
Övrig information: För kursdeltagande krävs antagning till TM-avslutningen.