Kursplan för

Utvecklingsmetodik
Product Development and Design Methodology

MMKF05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2014/15
Beslutad av: Utbildningsnämnd E
Beslutsdatum: 2014-04-02

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: I3
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande förståelse och kunskaper om strategier, begrepp och metodik avseende produktinnovationsprocessen och i denna ingående delprocesser, huvudsakligen produktplanering och produktutveckling. Vidare skall kursen ge grundläggande kunskaper i konstruktionsmetodik i form av procedurer, metoder och tekniker, med fokus på deras användning i produktvecklingens konceptfas. Studenten ska också ha förvärvat förmågan av att tillämpa dessa kunskaper i ett industriellt sammanhang. Vidare ska studenten ha förvärvat insikter om betydelse av produktutveckling i ett tillverkande företag avseende dess tillväxt och framgång på marknaden samt dess plats och relevans för samhällets tillväxt och välstånd.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Utifrån en övergripande modell över den industriella utvecklingsprocessen för framtagning av produkter, produktinnovationsprocessen, inleds kursen med att introducera produktplanering eller alternativt produktförnyelse. Inom ramen för denna delprocess genomgås hur företaget, utifrån en från affärsmålet och på marknadsanalys härledd produktpolitik, tar fram en för företagets övergripande mål lämpligt avpassad portfölj av utvecklingsprojekt. I efterföljande del av kursen behandlas produktutvecklingsprocessen med tyngdpunkt på den inledande princip- eller, alternativt, konceptutvecklingsfasen. Den för utvecklingsprocessen centrala konstruktionsmetodiken genomgås i ett övergripande perspektiv, med tyngdpunkten även här lagd på konceptfasen. I en sista del behandlas de senaste forskningsrönen inom området produktutveckling, som t.ex. radikal innovation. Studenterna får härmed en första insikt i forskningen inom produktinnovation.
Inledningsvis föreläses teorin för respektive del, varefter ett tillämpningsprojekt genomförs. Projektets inledande del avser produktförnyelse och utförs om möjligt i direkt samverkan med ett industriföretag. Alternativt utnyttjas ett fiktivt företag, för att ge den industrinära anknytningen av projektet. Arbetet utförs i grupper om 3 - 5 teknologer per grupp. I den andra delen av projektet, omfattande konceptutvecklingsfasen, utgör en direkt fortsättning på ett i produktförnyelsedelen framtaget produktförslag. Projektarbetet redovisas i form av en för respektive grupp gemensam rapport och muntligen av hela gruppen vid en för alla grupper gemensam presentation inför medverkande företag.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: En obligatorisk projektuppgift ingår i kursen, vilken utförs i grupper om 3 - 5 studenter per grupp. Godkänt projektarbete poängsätts i intervallet 30 - 60 poäng. Alla gruppmedlemmar erhåller den för respektive projektarbete uppnådda poängen. Utöver det obligatoriska projektet ingår också en individuell skriftlig tentamen, för vilken 20 - 40 poäng erhålls vid godkänt resultat. Slutbetyget baseras på erhållna poäng från godkänt projektresultat och från godkänd individuell, skriftlig, tentamen.

Delmoment
Kod: 0110. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Varje gruppmedlem erhåller den för projektarbetet erhållna poängen, som vid godkänt projektarbete ger 30 - 60 poäng. Alla gruppmedlemmar erhåller samma antal poäng. Delmomentet omfattar: Projektet utförs i direkt samverkan med ett industriföretag, alternativt i ett fiktivt företag. Projektet genomförs i grupper (team) om 3–5 studenter. Projektets inledande del, avseende produktförnyelse, resulterar i ett antal projekt-/produktförslag, av vilka ett utnyttjas i den efterföljande produktutvecklingsprocessen. I denna delprocess genomförs endast den inledande princip-/konceptutvecklingsfasen. Projektet redovisas skriftligen i form av en för respektive grupp (team) gemensam rapport och även muntligen av hela gruppen vid en för alla grupper gemensam presentation inför medverkande företag.
Kod: 0210. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Individuell skriftlig tentamen, där godkänt resultat ger 20 - 40 poäng. Delmomentet omfattar: Tentamen inriktas mot att kontrollera den individuella kunskapsinhämtningen från föreläst teori.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MMK110

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Damien Motte, damien.motte@mkon.lth.se
Kursadministratör: Cilla Perlhagen, cilla.perlhagen@mkon.lth.se
Hemsida: http://www.mkon.lth.se/utbildning/laesperiod-4/utvecklingsmetodik-mmkf05/